Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

O projekcie

Projekt Akademia kompetencji kadrowo-finansowych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Nr projektu: RPPK.09.05.00-18-0026/17

Wartość Projektu wynosi: 461 997,50 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 415 797,75 zł

Okres realizacji Projektu: 01.08.2018 r. – 30.06.2019 r.

CEL PROJEKTU

Nieodpłatne podniesienie kwalifikacji zawodowych co najmniej 140 osób dorosłych, poprzez udział w szkoleniach do 30.06.2019 r.

DLA KOGO

W projekcie może wziąć udział każdy kto uczy się, pracuje lub zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego, ukończył 18 lat i jest zainteresowany z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

W szczególności do udziału w Projekcie zapraszamy osoby:

  • z wykształceniem co najwyżej średnim
  • w wieku 50+

Udział w Projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdziesz w zakładce: Rekrutacja.